2-[2-(acetylamino)phenyl]-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-2-oxoacetamide

2-[2-(acetylamino)phenyl]-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-2-oxoacetamide