diethyl 4-(3-aminophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate

diethyl 4-(3-aminophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate