3-[4-(ethylsulfamoyl)phenyl]-N-(pyridin-4-ylmethyl)propanamide

3-[4-(ethylsulfamoyl)phenyl]-N-(pyridin-4-ylmethyl)propanamide