N-(2-methyl-5-nitrophenyl)-2-(methylsulfanyl)benzamide

N-(2-methyl-5-nitrophenyl)-2-(methylsulfanyl)benzamide