3-[4-(ethylsulfamoyl)phenyl]-N-(pyridin-2-ylmethyl)propanamide

3-[4-(ethylsulfamoyl)phenyl]-N-(pyridin-2-ylmethyl)propanamide