1-(2-phenylhydrazinyl)hexose

1-(2-phenylhydrazinyl)hexose