2-(4-methoxyphenyl)-N-[(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methyl]acetamide

2-(4-methoxyphenyl)-N-[(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methyl]acetamide