4-pyrimidinol, 2-(ethylthio)-6-methyl-

4-pyrimidinol, 2-(ethylthio)-6-methyl-