methyl 2-{[(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)carbonyl]amino}-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate

methyl 2-{[(3,5-dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)carbonyl]amino}-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate