2,7-bis(4-methoxyphenyl)-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine

2,7-bis(4-methoxyphenyl)-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine