4-butoxy-N-[2-(3-methoxyphenoxy)ethyl]benzamide

4-butoxy-N-[2-(3-methoxyphenoxy)ethyl]benzamide