1-[2-(2-methoxy-4-methylphenoxy)ethoxy]pyrrolidine-2,5-dione

1-[2-(2-methoxy-4-methylphenoxy)ethoxy]pyrrolidine-2,5-dione