1-(Methoxymethyl)naphthalene

1-(Methoxymethyl)naphthalene