4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide

4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide