1-(4-bromophenoxy)-2,4-dinitrobenzene

1-(4-bromophenoxy)-2,4-dinitrobenzene