2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-dimethyl[1,3]dioxane

2-(4-Methoxyphenyl)-4,6-dimethyl[1,3]dioxane