2,4,5-Trimethyl-2-phenyl-1,3-dioxolane

2,4,5-Trimethyl-2-phenyl-1,3-dioxolane