2,4-Dimethyl-2-phenyl-1,3-dioxolane

2,4-Dimethyl-2-phenyl-1,3-dioxolane