1,3-Dioxolane, 4,5-dimethyl-2-phenyl-

1,3-Dioxolane, 4,5-dimethyl-2-phenyl-