2-(p-Methoxyphenyl)-1,3-dioxolane

2-(p-Methoxyphenyl)-1,3-dioxolane