(2',4'-Dimethyl-[4,5']bithiazolyl-2-yl)-(3-methoxy-phenyl)-amine

(2',4'-Dimethyl-[4,5']bithiazolyl-2-yl)-(3-methoxy-phenyl)-amine