Benzophenone (2,4-dinitrophenyl)hydrazone

Benzophenone (2,4-dinitrophenyl)hydrazone