Isobutyraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone

Isobutyraldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone