N-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide

N-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(4-formyl-2-methoxyphenoxy)acetamide