5-Amino-2-chloro-4-methoxymethyl-6-methyl-nicotinonitrile

5-Amino-2-chloro-4-methoxymethyl-6-methyl-nicotinonitrile