N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]naphthalene-1-carboxamide

N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]naphthalene-1-carboxamide