Ketone, phenyl 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl

Ketone, phenyl 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl