4-bromo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide

4-bromo-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide