1-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-(1,2-oxazol-3-yl)urea

1-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-(1,2-oxazol-3-yl)urea