4-[3-(butylsulfanyl)-1H-diaziren-1-yl]-5-ethyl-6-methylpyrimidin-2-amine

4-[3-(butylsulfanyl)-1H-diaziren-1-yl]-5-ethyl-6-methylpyrimidin-2-amine