diethyl {amino[2-(2-methylpropanoyl)hydrazinyl]methylidene}propanedioate

diethyl {amino[2-(2-methylpropanoyl)hydrazinyl]methylidene}propanedioate