N-(2-nitro-1-phenylethyl)aniline

N-(2-nitro-1-phenylethyl)aniline