N-(2-methoxyethyl)-2-({[(4-methylphenyl)sulfanyl]acetyl}amino)benzamide

N-(2-methoxyethyl)-2-({[(4-methylphenyl)sulfanyl]acetyl}amino)benzamide