1-(2,3-dimethylphenyl)-3-[2-(4-phenylpiperazin-1-yl)ethyl]urea

1-(2,3-dimethylphenyl)-3-[2-(4-phenylpiperazin-1-yl)ethyl]urea