N-(4-methoxyphenyl)-1,3-benzothiazol-2-amine

N-(4-methoxyphenyl)-1,3-benzothiazol-2-amine