N-{2-[(2-methoxyethyl)carbamoyl]phenyl}-2-methyl-3-nitrobenzamide

N-{2-[(2-methoxyethyl)carbamoyl]phenyl}-2-methyl-3-nitrobenzamide