N-[2-(3-Nitro-phenyl)-1-(pyrrolidine-1-carbonyl)-vinyl]-benzamide

N-[2-(3-Nitro-phenyl)-1-(pyrrolidine-1-carbonyl)-vinyl]-benzamide