5,8-Dimethyl-1-naphthalenesulfonic acid

5,8-Dimethyl-1-naphthalenesulfonic acid