2-hydroxy-5-nitro-n-phenylbenzamide

2-hydroxy-5-nitro-n-phenylbenzamide