1-(4-fluorophenyl)-3-(2-methoxyethyl)urea

1-(4-fluorophenyl)-3-(2-methoxyethyl)urea