1-(2,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)ethanone

1-(2,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)ethanone