N-(2-methoxyphenyl)-2-[5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2H-tetrazol-2-yl]acetamide

N-(2-methoxyphenyl)-2-[5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2H-tetrazol-2-yl]acetamide