4-methyl-6-(3-{[2-(4-methylphenoxy)ethyl]sulfanyl}-1H-diaziren-1-yl)pyrimidin-2-amine

4-methyl-6-(3-{[2-(4-methylphenoxy)ethyl]sulfanyl}-1H-diaziren-1-yl)pyrimidin-2-amine