1-(4-acetylphenyl)-3-[4-(difluoromethoxy)-2-methylphenyl]thiourea

1-(4-acetylphenyl)-3-[4-(difluoromethoxy)-2-methylphenyl]thiourea