2-(2-bromophenyl)-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazole

2-(2-bromophenyl)-5-(4-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazole