1-(2-Vinylphenyl)ethanone

1-(2-Vinylphenyl)ethanone