(2-Aminoethoxy)trimethylsilane

(2-Aminoethoxy)trimethylsilane