N-(3-benzoylphenyl)-2-methoxybenzamide

N-(3-benzoylphenyl)-2-methoxybenzamide