Methyl 2,3,4,6,7-penta-O-acetylheptopyranoside

Methyl 2,3,4,6,7-penta-O-acetylheptopyranoside