Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetylhexopyranoside

Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetylhexopyranoside